Nebezpečné chemické látky a směsi

Nabytím platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH), č. 1272/2008 (CLP), jejich novel a souvisejících právních norem se významně mění řada záležitostí týkajících se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLS).

V této oblasti nabízíme následující služby:

Certifikáty

Ostatní dokumenty