Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí ADR a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

O nás

Poradenská firma byla založena v roce 1998 Ing. Rudolfem Heclem. Zabýváme se poradenstvím v oblasti přepravy nebezpečných věcí ADR, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Při naší činnosti se zaměřujeme na praktickou aplikaci příslušné legislativy a na dodržování odborných zásad při:

 • přepravě nebezpečných věcí dle mezinárodní dohody ADR,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLS),

Naší snahou je pomoci zákazníkům zavést do praxe funkční systémy přepravy nebezpečných věcí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Skloubení legislativy a odbornosti je předpokladem pro předcházení nehodám, které by mohly ohrozit zdraví pracovníků nebo životní prostředí. Svojí činností napomáháme našim partnerům účinně se bránit před sankčními postihy ze strany kontrolních orgánů.

V minulosti jsme se podíleli na celé řadě projektů, akcí a tvorbě materiálů pro významné firmy, drobné podnikatele i pro orgány státní správy nebo samosprávy. Odborná kvalifikace našich pracovníků je samozřejmým předpokladem pro naši činnost. Pracovníci jsou držiteli celé řady certifikátů v oblasti nabízených služeb.

V roce 2008 byl Ing. Rudolf Hecl jmenován znalcem pro obor chemie se specializací na nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám bude s důvěrou vracet!

Dohoda ADR

Mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohoda ADR. Dohoda ADR byla od 1. 7. 2001 komplexně restrukturalizována a přílohy A a B (které představují konkrétní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, včetně klasifikace, značení, atd.) jsou pravidelně v intervalu dvou let aktualizovány. Poslední znění příloh A a B bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv ve Sdělení MZV č. 7/2021.

 • Toto sdělení v oddílu 1.8.3 ukládá firmám zabývajícím se přepravou, distribucí či manipulací s nebezpečným zbožím jmenovat bezpečnostního poradce a na požádání informovat příslušný státní orgán o jeho totožnosti.
 • V souvislosti s tím je zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v § 23 uloženo všem odesílatelům, dopravcům a příjemcům ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.
 • Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o absolvování odborného školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem. Poradcem může být zaměstnanec společnosti (vedoucí dopravy, vedoucí skladu, dispečer apod.) nebo osoba, která není zaměstnancem a je tuto činnost schopná vykonávat externí formou.

Výkon funkce externího bezpečnostního poradce ADR zajišťujeme pro firmy z různých odvětví průmyslu, zemědělství a služeb už od roku 2002.

Na základě požadavků klientů, kteří nejsou našimi smluvními partnery, můžeme v jejich působišti (sídlo firmy, pobočka,…) zajistit i jednorázové činnosti související s přepravou nebezpečných věcí jako např.:

 • Interní audity v oblasti přepravy nebezpečných věcí.
 • Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.
 • Zpracování vzorových průvodních dokladů dle ADR.
 • Klasifikace odesílaných, přepravovaných nebo přijímaných nebezpečných věcí.

Další poradenská činnost související s ADR.

Nebezpečné chemické látky a směsi

Nabytím platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH), č. 1272/2008 (CLP), jejich novel a souvisejících právních norem se významně mění řada záležitostí týkajících se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLS).

V této oblasti nabízíme následující služby:

 • Provádění interních kontrol správného nakládání s NCHLS u klientů.
 • Zpracování provozních řádů pro zařízení k nakládání s NCHLS a pro sklady odpadů.
 • Zpracování havarijních plánů (včetně HP dle novelizované vyhlášky č. 450/2005 Sb.) a návrhy
 • Kontrola bezpečnostních listů.
 • Výkon činnosti odborně způsobilé osoby k nakládání s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické.
 • Školení pracovníků k nakládání s NCHLS – v různých úrovních dle požadavků klienta (včetně školení dle § 44 a zákona 258/2000 Sb.).
 • Klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí (NCHLS).
 • Výběr vhodných obalů a jejich správné značení.

Kontakty

Ing. Rudolf Hecl
Čsl. armády 1707/11B
787 01 Šumperk

IČ: 64108686

  info@rudolf-hecl.cz

Ing. Rudolf Hecl
 +420 602 731 522
 
Ing. Naděžda Heclová
+420 602 524 052

Napište nám

14 + 7 =

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rudolf-hecl.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.